Any-Screen-Recorder Logo

Regulamin

Any-Screen-Recorder udostępnia informacje i produkty w tej witrynie internetowej, z zastrzeżeniem następujących warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na te warunki. Any-Screen-Recorder zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych i na zasadzie słuszności w przypadku naruszenia niniejszych warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na te warunki. Any-Screen-Recorder zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich praw i słuszności w przypadku naruszenia niniejszych warunków. Możesz przeglądać wszystkie informacje dostępne na stronie, chyba że określono inaczej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone dla Any-Screen-Recorder. Korzystanie z oprogramowania dostępnego do pobrania z tej witryny może wiązać się z nieodłącznymi zagrożeniami. Pobieranie i użytkowanie Oprogramowania podlega umowie licencyjnej użytkownika końcowego dołączonej do Oprogramowania.

OBRAZY

Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej witrynie (łącznie "Znaki") stanowią własność firmy Any-Screen-Recorder lub jej dostawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, pobieranie, używanie, wyodrębnianie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Any-Screen-Recorder jest zabronione.

PRAWA AUTORSKIE

Informacje zawarte w tej Witrynie (w tym między innymi tekst, grafika, obrazy, logo, dźwięki i oprogramowanie) są chronione prawem autorskim. Wszystkie prawa autorskie do informacji na tej stronie są własnością Any-Screen-Recorder lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim Wielkiej Brytanii. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, wszystkie informacje na tej stronie nie mogą być kopiowane, reprodukowane, wyodrębniane, rozpowszechniane, transmitowane, wyświetlane, publikowane, adaptowane ani przetwarzane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek mediach bez uprzedniej pisemnej zgody. Any-Screen-Recorder. Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, które Any-Screen-Recorder, zawarte w jakiejkolwiek części witryny internetowej i Oprogramowania.

ZNAK TOWAROWY

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe ("Znaki") wyświetlane w tej Witrynie są własnością Any-Screen-Recorder, jej licencjodawców i / lub innych stron trzecich. Zabrania się używania Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Any-Screen-Recorder lub stron trzecich, które mogą być właścicielami Znaków.

TWOJA OPINIA

Wszelkie komentarze lub materiały wysyłane do Any-Screen-Recorder, w tym między innymi pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, tej Witryny lub innych produktów, programów lub usług Any-Screen- Rejestrator ("Informacje zwrotne") nie będzie traktowany jako poufny. Any-Screen-Recorder nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich opinii i może bez ograniczeń reprodukować, używać, ujawniać, pokazywać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne oraz rozpowszechniać informacje zwrotne innym osobom i jest bezpłatne. wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w opracowywaniu, wytwarzaniu i marketingu produktów zawierających takie informacje zwrotne.

Ceny produktów Any-Screen-Recorder

Zapytania o wycenę można przesyłać do Any-Screen-Recorder e-mailem lub za pośrednictwem formularzy internetowych. Any-Screen-Recorder wystawi Ci wyceny na piśmie w oparciu o aktualne ceny i dostępność.

Any-Screen-Recorder poda ceny licencji, aktualizacji produktów i gwarancji oprogramowania na stronie internetowej. Ceny i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualizacje wersji mogą wymagać dowodu zakupu kwalifikującego się oprogramowania. Wszystkie ceny podlegają obowiązującym podatkom od sprzedaży lub wartości dodanej. Wszystkie ceny i dostępność mogą ulec zmianie, chyba że zostanie uzgodnione w drodze wiążącego potwierdzenia zamówienia lub umowy podpisanej przez obie strony.

Any-Screen-Recorder zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień / żądań związanych z zaprzestaniem lub niedostępnością produktów i promocji oraz do poprawiania tej witryny w dowolnym momencie, w tym błędów cenowych.

Linki do stron trzecich

WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTARCZANE W TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAKIM, W JAKIM SĄ" BEZ GWARANCJI, GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ ŻADNEGO RODZAJU. KAŻDY REJESTRATOR EKRANOWY NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ, W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH GWARANCJI, GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ, W TYM NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI DOROZUMIANEJ, RĘKOJMI LUB NIENARUSZANIA PRAW.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Any-Screen-Recorder, ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych, filii, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe, karne i / lub przykładowe szkody, w tym bez ograniczeń , utrata zysków lub przychodów, utrata danych i / lub utrata biznesu w związku z tą witryną lub wykorzystaniem lub niemożnością korzystania z tej strony internetowej lub poleganiem na treściach w niej zawartych, nawet jeśli zalecono Any-Screen-Recorder o możliwości wystąpienia takich szkód.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć Any-Screen-Recorder, jego podmioty stowarzyszone i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym prawnikami opłaty, wynikające z lub w związku z niewłaściwym korzystaniem z tej witryny internetowej lub naruszeniem warunków niniejszej umowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań odwiedź nasze Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc. Dziękuję.