Any-Screen-Recorder Logo

Voorwaarden

Any-Screen-Recorder stelt de informatie en producten voor u beschikbaar op deze website, onderhevig aan de volgende voorwaarden. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Any-Screen-Recorder behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen en billijkheid te zoeken voor elke overtreding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Any-Screen-Recorder behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen en billijkheid te zoeken voor elke overtreding van deze algemene voorwaarden. U kunt alle beschikbare informatie op de website bekijken, tenzij anders bepaald. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Any-Screen-Recorder. Er kunnen inherente gevaren zijn verbonden aan het gebruik van de software die vanaf deze website kan worden gedownload. Het downloaden en gebruiken van de Software is onderworpen aan de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt geleverd of wordt meegeleverd.

AFBEELDINGEN

Alle logo's, opstartschermen, paginakoppen, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze website worden weergegeven (gezamenlijk "Merken") zijn eigendom van Any-Screen-Recorder of zijn leveranciers. Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk toegestaan, is het downloaden, gebruiken, extraheren, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Any-Screen-Recorder verboden.

COPYRIGHT

De informatie op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is auteursrechtelijk beschermd. Alle copyright van de informatie op deze website is eigendom van Any-Screen-Recorder of zijn leveranciers en wordt beschermd door copyrightwetten van het Verenigd Koninkrijk. Behalve voor zover hierin specifiek toegestaan, mag alle informatie op deze website niet worden gekopieerd, gereproduceerd, geëxtraheerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd, aangepast of behandeld in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook of in welke media dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming. van Any-Screen-Recorder. U mag de copyrightvermelding die Any-Screen-Recorder in enig deel van de website en Software heeft opgenomen, niet wijzigen of verwijderen.

HANDELSMERK

De handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van Any-Screen-Recorder, zijn licentiegevers en / of andere derden. Het is u niet toegestaan ​​de Merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Any-Screen-Recorder of dergelijke derden die mogelijk eigenaar zijn van de Merken.

UW FEEDBACK

Alle opmerkingen of materialen die naar Any-Screen-Recorder worden gestuurd, inclusief, maar niet beperkt tot, vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie met betrekking tot de software, deze website of andere producten, programma's of diensten van Any-Screen- Recorder ("Feedback"), wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk. Any-Screen-Recorder heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en zal vrij zijn om zonder beperking te reproduceren, gebruiken, onthullen, tentoonstellen, weergeven, transformeren, afgeleide werken te maken en de Feedback aan anderen te verspreiden, en is gratis. om ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten die dergelijke Feedback bevatten.

Prijzen van producten van Any-Screen-Recorder

Offerteaanvragen kunnen per e-mail of via de webformulieren naar Any-Screen-Recorder worden gestuurd. Any-Screen-Recorder zal u schriftelijk offertes geven op basis van de huidige prijzen en beschikbaarheid.

Any-Screen-Recorder geeft de prijs van de licenties, productupgrades en software assurance op de website weer. Prijzen en productbeschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor versie-upgrades is mogelijk een aankoopbewijs van in aanmerking komende software vereist. Alle prijzen zijn onderhevig aan toepasselijke verkoop- of btw. Alle prijzen en beschikbaarheid zijn onderhevig aan verandering, tenzij overeengekomen via een bindende orderbevestiging of een contract ondertekend door beide partijen.

Any-Screen-Recorder behoudt zich het recht voor om bestellingen / verzoeken met betrekking tot stopzetting of onbeschikbaarheid van producten en promoties te annuleren en om deze website op elk moment te corrigeren, inclusief prijsfouten.

Links naar derden

ALLE INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT, WORDT IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIES, GARANTIES OF VERKLARINGEN. ANY-SCREEN-RECORDER WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE GARANTIES, GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGINGEN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET VOOR DE IMPLICIETE GARANTIES VAN GARANTIES, MAAR NIET VOOR DE IMPLICIETE GARANTIES. OF NIET-INBREUK.

Beperking van aansprakelijkheid

Noch Any-Screen-Recorder, noch enige van zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, directeuren, agenten, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade, punitieve en / of voorbeeldige schade, inclusief maar niet beperkt tot , verlies van winst of inkomsten, verlies van gegevens en / of verlies van zaken, in verband met deze website of het gebruik of onvermogen om deze website te gebruiken of vertrouwen op de inhoud hierin, zelfs als Any-Screen-Recorder wordt geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

VRIJWARING

U stemt ermee in om Any-Screen-Recorder, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocaten vergoedingen die voortvloeien uit of verband houden met uw oneigenlijk gebruik van deze website of uw schending van de algemene voorwaarden hiervan.

Voor vragen kunt u voor hulp terecht bij ons klantenservicecentrum. Dank je.